ADR: Veilig Vervoer van Gevaarlijke Goederen over de Weg

ADR, ofwel Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, is een Europees verdrag dat zich richt op het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen over de weg. In de complexe logistieke wereld waarin verschillende goederen...